Ułatwienia dostępu

Back to Top

Deklaracja dostępności strony i biura ZW Pałuczanin dla osób niepełnosprawnych

 

Zarząd ZW "Pałuczanin" w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZW "Pałuczanin" w Żninie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy do których zostały umieszczone hiperłącza nie są autorstwem ZW Pałuczanin w Żninie tylko osób prywatnych,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ autorami są osoby prywatne,
- formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-18.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest prezes Adrian Rosół, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660-597-955. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku biura.

Do biura ZW Pałuczanin w Żninie prowadzi wejście od ulicy Al. Sienkiewicza 4 C. Parking do samochodów "Parking Parkowy" znajduje się przy Al. Sienkiewicza 4 C i jest ogólnodostepny. Na parkingu są wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Od parkingu do biura ZW Pałuczanin prowadzi chodnik. Szerokość ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynku umożliwia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Wejście główne jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych bez bariery architektonicznej.
W biurze nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.