Ułatwienia dostępu

Nasi goście2

235803
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Wszyscy goście
72
320
1799
231339
8118
10280
235803

Twoje IP: 3.236.143.154
2024-06-21 04:27

RODO – ochrona danych

 

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez Związek Wędkarski "Pałuczanin" w Żninie

 
1.  Pojęcia użyte w tej informacji

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

ZW "Pałuczanin" w Żninie , z siedzibą w miejscowości Żnin, poczta 88-400 Żnin, Al. Sienkiewicza 4 C,

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 ust. 7 Rozporządzenia RODO).

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela R.P., miejsce i data urodzenia, adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny, numer kontaktowy oraz adres e’mail, nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu; (art. 4 ust. 1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych –  wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, i ich usuwanie.2. Twoje dane osobowe

- ZW "Pałuczanin" wykorzystuje dane o Tobie wymienione w pkt.1 informacji .
- ZW "Pałuczanin" wykorzystuje dane o Tobie ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, adres e’mail, numer telefonu, nr dokumentów wędkarskich;
- ZW "Pałuczanin" wykorzystuje dane zbierane automatycznie przez ZW "Pałuczanin" za pośrednictwem plików cookiem i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora.

 

3. Twój administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZW "Pałuczanin", które dba o to aby dane te były odpowiedni zabezpieczone a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z prawem w szczególności do spraw związanych z opłatami związanymi z przynależnością do ZW "Pałuczanin" i Twoim uczestnictwem w organizowanych imprezach i zawodach wędkarskich.

 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

    Zawarcie umowy wstąpienia na członka ZW "Pałuczanin" (art.6 ust.1, lit. b Rozporządzenia RODO);
    Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ZW "Pałuczanin" w związku z prowadzeniem działalności i realizacji zadań statutowych (art.6 ust.1, lit. c Rozporządzenia RODO);
    Marketing i promocja usług oferowanych przez ZW "Pałuczanin" (art.6 ust.1, lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
    Wewnętrzne cele administracyjne ZW "Pałuczanin" (art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia RODO).

 

5. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

Nie zbieram informacji, które pozwalałyby mi uzyskać (bez Twojej zgody) wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań (poza sportem wędkarskim).

 

6. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane są lub mogą być przetwarzane przez:

- pracowników i współpracowników ZW "Pałuczanin", którzy muszą mieć dostęp do danych;
    - Podmioty przetwarzające w imieniuZW "Pałuczanin" Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu czynności związanych z funkcjonowaniem ZW "Pałuczanin", tj.:
    - podmioty z którymi ZW "Pałuczanin" zawarł umowy związane z realizacją działań statutowych;
    - podmioty wspierające i współpracujące z  ZW "Pałuczanin" w  jego  funkcjonowaniu ;
    - podmioty obsługujące systemy teleinformacyjne ZW "Pałuczanin";
    - podmioty świadczące usługi finansowo – księgowe, rachunkowe i prawne;
    - podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.                                                             
    - organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji  administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

 

7. Czas przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, doputy nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec ZW "Pałuczanin" mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane te ZW "Pałuczanin" przetwarza w czasie trwania członkostwa a także po jego zakończeniu tak długo jak długo wymagają tego przepisy prawa.

 

8. Przekazywanie Twoich danych poza UE ZW "Pałuczanin" nie przekazuje Twoich danych do podmiotów poza UE.

 

9. Twoje prawa

- żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art.15 Rozporządzenia RODO);
- sprostować swoje dane (art.16 Rozporządzenia RODO);
- usunąć swoje dane (być zapomnianym) (art.17 Rozporządzenia RODO);
- ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);
- przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO);
- wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych ( w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ZW "Pałuczanin".

 

10. Kontakt ze nami

W razie pytań kontakt osobisty lub telefonicznie pod nr 660-597-995.