Nasi goście2

059390
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Wszyscy goście
29
95
347
58523
1724
2972
59390

Twoje IP: 3.235.179.111
2021-10-21 04:48Statut Związku Wędkarskiego „PAŁUCZANIN” w Żninie

 


Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” w Żninie jest Stowarzyszeniem. Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” jest działającą na zasadzie dobrowolności organizacją społeczną, która skupia w swoich szeregach ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie na rzecz realizacji posłannictwa ochrony środowiska naturalnego człowieka.
W działalności swojej Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” nawiązuje do najlepszych tradycji w organizowaniu wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku na łonie przyrody, rozwija wśród członków umiłowanie przyrody, prowadzi działalność wychowawczą młodego pokolenia wędkarzy, krzewi wśród członków zasady etyki gospodarki rybacko-wędkarskiej, działa na rzecz ochrony przyrody.
Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” korzysta z niezależności.

 

Rozdział I

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” (w skrócie Z.W.P.) zwany dalej „Związkiem” , działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 nr 79 poz.855 z późn. Zm.) niniejszego Statutu orza Regulaminu Sportowego Połowu Ryb i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (DZ.U. nr 138 poz.1559 z późn.zm.)
2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§ 2
1. Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” współdziała z organami państwowymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia, przestrzegając przy tym postanowienia prawa.
3. Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 3
1. Siedzibą Związku Wędkarskiego „PAŁUCZANIN” jest miasto Żnin. Adres: 88-400 Żnin ul. Sienkiewicza 4c.
2. Godłem stowarzyszenia jest Sztandar Związku w kolorach: jasno granatowym, ciemno zielonym, jasno zielonym z elementem w kształcie wizerunku sandacza w kolorze złotym z napisem: Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” w Żninie.

§ 4
1. Stowarzyszenie może ustanawiać i wprowadzać do użytku odznaki organizacyjne i okolicznościowe, ubiory organizacyjne i pieczęcie w trybie i na zasadach ustalonych w powszechnie obowiązujących przepisach.
2. Stowarzyszenie ma prawo nadawania Odznaki Honorowej Związku Wędkarskiego „PAŁUCZANIN” za zasługi w urzeczywistnianiu jego zadań.
3. Odznaka honorowa ZWP może być nadawana członkom Stowarzyszenia i innym osobom fizycznym i prawnym.
4. Odznakę Honorową nadaje Prezes Związku.
5. Wzór Odznaki Honorowej, szczegółowe zasady i tryb jej nadawania określa regulamin ustalony przez ZWP.
6. Do innych odznak i wyróżnień ZWP postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” używa pieczęci określającej jego nazwę:
a) pieczęć podłużna - Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” w Żninie
b) pieczęć okrągła - Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” – Zarząd w Żninie z emblematem w kształcie sandacza

 

Rozdział II – Cele i zadania

§ 5
Dla osiągnięcia swych celów Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” w szczególności:
1. Prowadzi działalność wychowawczą zmierzającą do upowszechnienia w społeczeństwie idei i zasad etyki wędkarskiej umiłowania przyrody.
2. Upowszechnia sport i turystykę wędkarską poprzez organizowanie zawodów wędkarskich.
3. Działa na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem.
4. Organizuje wędkarstwo, jako racjonalną formę wypoczynku i rekreacji, stwarza członkom dogodne warunki wędkowania.
5. Rozwija wśród członków umiłowanie przyrody, działa na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód.
6. Promocja i popularyzacja na terenie kraju walorów turystycznych Gminy i Powiatu Żnińskiego.
7. Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych poprzez uprawianie wędkarstwa, jako formy terapii zajęciowej.
8. Propagowanie likwidowania zagrożeń środowiska i ochrony życia ludzi i zwierząt poprzez bezpośrednie obcowanie z naturą.
9. Organizacja imprez i innych przedsięwzięć promującym wędkarstwo w kraju i za granicą.
10. Aktywizacja i prowadzenie wsparcia dla grup społecznie marginalizowanych będących w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Rozdział III – Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 6
Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających

§7
1. Członkiem zwyczajnym Związku może zostać osoba, która ukończyła 14 lat, złożyła deklarację z podpisem własnym, zdała egzamin ze znajomości Statutu i Regulaminu Sportowego Połowu Ryb oraz wniosła opłaty składki członkowskiej.
a) po spełnieniu powyższych wymogów osoba fizyczna jest członkiem dożywotnio,
b) członek zwyczajny chcąc uprawiać wędkarstwo musi wykupić Zezwolenie uprawniające go do sportowego połowu ryb na wodach będących w gestii miejscowych użytkowników tych wód.

§8
1. Małoletni w wieku od 12 do 14 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów mogą być członkami Związku po uprzednim zdaniu egzaminu z Regulaminu Sportowego Połowu Ryb, wniesieniu opłat składki członkowskiej. Członkowie ci nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków, nie korzystają z czynnego i biernego prawa do władz Związku.

§9
1. Członkiem wspierającym mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują poparcie materialne na rzecz Związku.
2. Osoba fizyczna, jako członek wspierający zachowuje prawo czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku.
3. Osoba prawna - jako członek wspierający nie nabiera prawa do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku.

§10
1. O przyjęciu na członka Związku podejmuje uchwałę Zarząd Związku

§11
1. Przyjęcia do Związku na członka odmawia się osobie, która w ciągu ostatnich 5 lat była karana przez sąd powszechny za naruszenie przepisów prawnych w zakresie rybactwa lub ochrony środowiska.

§12
Członek Związku ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków.
2. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Związku.
3. Uprawiać wędkarstwo na wodach udostępnionych do wędkarstwa.

§ 13
Członek Związku ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu oraz wydanych na jego podstawie przepisów organizacyjnych, stać na straży dobrego imienia Związku i wędkarstwa, sumiennie wykonywać zadania, które zostaną jemu powierzone przez Władze Związku.
2. Opłacić regularnie składki członkowskie za rok kalendarzowy.
3. Brać czynny udział w pracach Związku, uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Związku.

§14
1. Członek Związku, naruszający obowiązki statutowe może być ukarany przez Sąd Koleżeński
Związku jedną z następujących kar:
a) nagana,
b) częściowe ograniczenie w uprawianiu sportu wędkarskiego,
c) zawieszenie w prawach członka na okres od 1 do 3 lat,
d) wykluczenie ze Związku z równoczesnym wnioskiem do organu wydającego o odebranie zezwolenia na wędkowanie.
2. Skreślenie z ewidencji kar następuje po upływie 1 roku od daty ich orzeczenia.

§15
Członkostwo ustaje wskutek:
1. Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Związku.
2. Skreślenie na skutek nieopłacenia składki członkowskiej na rok bieżący, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Związku uzna zwłokę za usprawiedliwioną.
3. Wykluczenie orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

 

Rozdział IV - Władze oraz zasady organizacyjne Związku

§16
Organy naczelne Związku Wędkarskiego „PAŁUCZANIN”
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Związku.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.

§17
1. Walne Zebranie Członków Związku.
Rozróżnia się 3 rodzaje Walnych Zebrań Członków Związku Wędkarskiego „PAŁUCZAMN":
e) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane raz na 5 lat,
f) Roczne Walne Zebranie Sprawozdawcze, zwoływane jest raz w roku w okresach
pomiędzy wyborami,
g) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane na żądanie 1/3 ogółu członków lub Komisji Rewizyjnej.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Związku poprzez ogłoszenia w miejscach publicznych w formie plakatów oraz w Gazecie Pomorskiej i gazetach lokalnych przez zamieszczenie artykułów w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania.
3. Kadencja Władz Związku trwa 5 lat.
4. Władze Związku są wybierane zwykłą większością głosów na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym jak postanowi Walne Zebranie.
5. Uzupełnienie składu osobowego Władz Związku może nastąpić na Walnym Zebraniu Członków Związku.
6. Walne Zebranie Członków Związku jest władne do podejmowania uchwał i wniosków przy frekwencji 50% stanu członków. W przypadku, gdy w Walnym Zebraniu uczestniczy mniej niż 50% ogółu członków, zebranie odbywa się w drugim terminie, tego samego dnia po upływie 15 minut i wówczas jest prawomocne do podejmowania uchwał bez względu na ilość członków, która uczestniczy w Walnym Zebraniu.
7. Walne Zebranie Członków Związku:
a) uchwala statut Związku i jego zmiany,
b) uchwala program działalności Związku,
c) udziela absolutorium Zarządowi za okres jego działalności po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,
d) wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną. Sąd Koleżeński,
e) rozpatruje zgłoszone wnioski i podejmuje stosowne uchwały,
f) uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu,
g) nadaje godność Członka Honorowego Związku,
h) rozpatruje odwołania członków Związku od nałożonych kar,
i) decyduje o rozwiązaniu Związku na wniosek 2/3 członków Związku,
j) określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość obowiązującej
składki członkowskiej i jej podział,
 k) ustala strukturę organizacyjną Związku,
1) podejmuje uchwały w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Związku,
m) wybiera Prezesa w odrębnych wyborach,
n) wybiera Skarbnika w odrębnych wyborach,
o) nadaje godność Honorowego Prezesa Związku.

§18
1. Zarząd Związku składa się :
a) Prezesa, który reprezentuje Związek na zewnątrz organizacji,
b) V-ce Prezesa,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
e) Gospodarza,
f) 4-6 członków Zarządu,
Prezydium składa się z Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Gospodarza.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Związku - nie mniej niż raz w roku,
b) kierowanie pracami Związku w okresie między Walnymi Zebraniami,
c) organizowanie zawodów wędkarskich,
d) proponowanie na Walnym Zebraniu wysokości składek członkowskich na dany rok,
e) organizowanie prac i czynów na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
f) prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej wśród członków.

3. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
4. Do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych Związku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są:
Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik Zarządu Związku, których podpisy wymagane są dla ważności pism i wszelkich dokumentów.

§19
1. Komisja Rewizyjna składa się z:
a) Przewodniczącego
b) do 3 członków
2. Do kompetencji Komisji należy:
a) kontrolowanie całokształtu pracy Zarządu Związku,
b) kontrolowanie działalności finansowej Związku,
c) wnioskowanie na Walnym Zebraniu o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium na
okres sprawozdawczy,
d) zwoływanie w razie potrzeby Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku.

§20
1. Sąd koleżeński składa się z:
a) Przewodniczącego,
b) do 2 członków.
2. Do kompetencji Sądu należy:
a) rozpatrywanie spraw związanych naruszeniem przez członków Związku postanowień Statutu, regulaminu sportowego połowu ryb.
b) wymierzanie kar wynikających z postanowień statutu..

§21
1. Na środki finansowe Związku składają się:
a) składki członkowskie,
b) samoopodatkowanie się członków,
c) wpłaty członków wspierających,
d) darowizny
e) opłaty za egzaminy na Kartę Wędkarską
3. Zarząd Związku opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu preliminarz
roczny dochodów i wydatków Związku.

§22
1. Podział dochodów ze składek itp.) dokonuje Zarząd i określa corocznie procent na rzecz potrzeb Związku, wynagrodzenie Skarbnika i osoby prowadzącej prace biurowe oraz określa fundusz reprezentacyjny Prezesa.

§23
1. Każdy członek Związku Wędkarskiego „PAŁUCZANIN" w Żninie ma prawo należeć do innych Związków Wędkarskich.

§24
1. Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN" w Żninie zachowuje sobie prawo do wstępowania do innych związków wędkarskich na zasadzie członka zbiorowego z osobowością prawną.

§25
1. Dowodem przynależności do Związku jest własnoręcznie podpisana ważna legitymacja związkowa wydana przez Zarząd Związku.
2. Za aktywną działalność społeczną członek Związku może być wyróżniony nagrodami rzeczowymi i odznaczeniami organizacyjnymi, o których przyznaniu uchwala Zarząd Związku.

§26
1. Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN" tworzy sekcje przy zakładach pracy na terenie Miasta i Gminy Żnin. Członkami sekcji są pracownicy tych zakładów pracy będący członkami Związku.
2. Celem tworzenia sekcji przy zakładach pracy jest rozwijanie sportu wędkarskiego wśród członków załóg pracowniczych i ich rodzin przy pomocy ze stron organów zarządzających tymi zakładami pracy.
3. Sekcją kieruje Zarząd złożony z: Przewodniczącego. Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza. Skarbnika i Gospodarza sekcji.
4. Okres działalności Zarządu sekcji trwa równolegle z okresem działalności Zarządu Związku.
5. Wybory Zarządu sekcji są dokonywane przez członków sekcji na zebraniu w zakładzie pracy.
6. Na środki finansowe sekcji składają się fundusze otrzymane z zakładu pracy. Zakład pracy udziela również sekcji pomocy środkami technicznymi.
7. Sprawozdanie z działalności Sekcji składa Zarząd Sekcji do Zarządu Związku wraz z informacją o rozliczeniu finansowym. Ponadto Zarząd rozlicza się z otrzymanych środków finansowych z Zakładem Pracy.

 

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§27
1. Organem nadzorującym działalność Związku Wędkarskiego „PAŁUCZANIN” w Żninie jest Starosta Żniński.

§28
1. Związek Wędkarski „PAŁUCZANIN” może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad w odrębnych przepisach. Dochód działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych.

§29
1. W razie rozwiązania się Związku na podstawie własnej uchwały likwidatorowi Stowarzyszenia są członkowie Związku.
2. Likwidator zawiadamia Sąd Rejestrowy o wszczęciu likwidacji oraz podaje do publicznej wiadomości o wszczętym postępowaniu likwidacyjnym.
3. Likwidacja następuje w ciągu roku do dnia jej zarządzenia.
4. Majątek zlikwidowanego Związku przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statut uchwalono na zebraniu Komitetu Założycielskiego Związku Wędkarskiego „PAŁUCZANIN” w Żninie w dniu 5 listopada 1991 roku ze zmianami uchwalonymi na walnym zebraniu Członków w dniu 15 stycznia 2006 r. Uchwała Nr 6/2006, Uchwała Nr 4/2007 z dnia 28.01.2007, Uchwała Nr 5/2008 i Nr 6/2008 z dnia 27.01.2008, Uchwała Nr 6/2011 z dnia 06.02.2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------