Ułatwienia dostępu

Back to Top

Wiadomości do opanowania na egzamin na kartę wędkarską

 

 

logo zwiazek 350g

 


 

Poniżej przedstawiamy informacje niezbędne do opanowania, aby przystąpić do egzaminu na kartę wędkarską.
Związek posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminu na kartę wędkarską.
Chętni do przystąpienia do egzaminu proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie terminu egzaminu (wtorki i piątki od 17: 00 – 18: 30) osobiście w biurze związku lub telefonicznie u skarbnika związku.

Zbiór przepisów dotyczących uprawiania wędkarstwa i ochrony przyrody.
Wędkarz zarówno zrzeszony jak i osoba niezrzeszona ma prawo do wędkowania na wodach po spełnieniu n/w warunków:
- musi posiadać „Kartę Wędkarską’
- musi posiadać ważne Zezwolenia na wędkowanie wydane przez dzierżawce lub właściciela wody.
Z obowiązku posiadania „Karty Wędkarskiej” zwolnione są osoby do 14 roku życia, cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie. Samodzielnie może wędkować, który ukończył 14 lat i zdał pozytywnie egzamin na „Kartę Wędkarską” z tym, że młodzieży do lat 16 zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.
Osoba w wieku do 14 lat może wędkować w ramach własnego łowiska zgodnie z limitem ilościowym i wagowym wyłącznie pod opieką pełnoletniej osoby posiadającej uprawnienia do wędkowania. W ramach stanowiska i dziennego limitu opiekuna mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat każda na własną jedną wędkę, z tym, że można łowić tylko ryby spokojnego żeru.
Udostępnianie stanowiska i limitu połowu dwóm osobom wyklucza wędkowanie opiekuna.
Wędkarz ma prawo swobodnego dostępu do wody, jeżeli lokalne przepisy nie stanowią inaczej.

 

 

Obowiązki wędkującego:
W czasie wędkowania wędkarz musi posiadać przy sobie:
- kartę wędkarską
- legitymację członkowską (na wodach PZW)
- ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym akwenie

Każdy wędkarz przed przystąpieniem do wędkowania musi upewnić się, do kogo należy wybrane łowisko i czy nie występują na nim ograniczenia, co do ogólnie przyjętych zasad wędkowania. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować odstęp między sobą wynoszący 10 metrów. Odstępy te mogą być zmniejszone wyłącznie za zgoda wędkarza, który wcześniej zajął stanowisko.
Po zakończeniu wędkowania wędkarz zobowiązany jest dokładnie posprzątać stanowisko, na którym wędkował.
Wędkarz musi opuścić stanowisko, jeżeli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie właściciela wody do przeprowadzenia zawodów sportowych.
Wędkarz zobowiązany jest do posiadania podczas wędkowania przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb.
Do przechowywania złowionych ryb niedopuszczalne jest stosowanie siatek(koszyków) stalowych. W przypadku zauważenia na powierzchni śniętych ryb, zmiany barwy wody
(plamy olejowe) nienaturalny zapach wędkarz jest zobowiązany powiadomić użytkownika (właściciela) wody, Policję albo organ administracji państwowej.

 

Zasady wędkowania:
Każdy wędkarz wyposażony jest w wędkę, która składa się z wędziska o długości co najmniej 30 centymetrów do którego przymocowana jest linka(żyłka) zakończona haczykiem i sztuczną lub żywą przynętą wyposażoną maksymalnie w trzy haczyki (kotwiczkę), które nie wykraczają poza obwód koła o średnicy 30 milimetrów(3 cm). Jako przynęty można stosować przynęty naturalne : zwierzęce i roślinne oraz przynęty sztuczne.
Zabrania się stosowania, jako przynęt-zanęt zwierząt, ikry rybiej i roślin chronionych.
W przypadku stosowania, jako przynęt żywych lub martwych ryb mogą być użyte tylko ryby wymiarowe i ryby, które nie posiadają i ryby, które nie posiadają wymiarów ochronnych.
Przynęty zwierzęce to organizmy żywe lub martwe i także ich części.
Przynęty roślinne to rośliny i ich przetwory np.: ciasta i pasty. Do przynęt tych umownie zalicza się sery.
W wodach udostępnionych do wędkowania wędkarz może łowić od wschodu do zachodu słońca. Mogą być jednak odstępstwa uniemożliwiające wędkowanie przez cała dobę.
O tej możliwości wędkarz powinien upewnić się u użytkownika(właściciela) danego akwenu.
Wędkarzom nie wolno łowić ryb w okresach ochronnych takich jak: tarliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.
Wędkarz ma obowiązek przestrzegania limitu dziennych połowów.
Wędkarzowi nie wolno sprzedawać złowionych ryb czy rozdawać ryb na terenie łowiska.
Wędkarzowi nie wolno łowić ryb w odległości 50 metrów od urządzeń hydrotechnicznych.
Wędkarzom nie wolno łowić ryb przez opuszczanie w sposób ciągły przynęty, łowić na tak zwanego „szarpaka”, budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika(właściciela) wody, posługiwać się niezarejestrowanym sprzętem pływającym, stosować sztucznego światła służącego do lokalizacji lub zwabiania ryb na stanowisko.
Złowione ryby należy przechowywać w stanie żywym w siatkach wykonanych z miękkich nici rozpiętych na sztywnych obręczach.
Podczas łowienia ryb na przynęty naturalne zabrania się łowienia metodą spinningową lub muchową.
Wędkarz łowiący ryby pod lodem może używać tylko jednej wędki. Jako przynęty nie wolno używać żywej i martwej ryby.
Otwory na pokrywie lodowej nie mogą być większej średnicy niż 20 centymetrów.
Odległość między otworami nie może być mniejsza niż 1 metr.
Wędkujący z lodu powinni zachować pomiędzy sobą odległość nie mniejszą niż 10 metrów.
 Zabrania się łowienia pod lodem ryb w porze nocnej. Złowione ryby pod lodem należy natychmiast uśmiercić.
Wymiary ochronne najczęściej spotykanych ryb w wodach nizinnych:

Gatunek    Wymiar ochronny
  Jaź                     25 cm
  Sielawa             18 cm
  Karp                  30 cm
  Sum                   70 cm
  Lin                     25 cm
  Szczupak           45 cm
  Sandacz             45 cm
  Węgorz              50 cm
  Sieja                   35 cm
  Wzdręga            15 cm

Użytkownik(właściciel) wody może zmienić w/w wymiary ochronne.
Okresy ochronne ryb spotykanych w wodach nizinnych:

 

Gatunek    Okres ochronny


Sandacz      od 01. 01. – do 31.05.
Szczupak    od 01. 01. – do 30.04.
Lipień         od 01. 03. – do 31.05.
Sieja           od 01. 10. – do 31.12.
Węgorz      od 01. 12. – do 31. 03.


Uprawnienia kontrolne:
Wędkarz łowiący ryby ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
- Policję,
- Państwową Straż Rybacką,
- Społeczną Straż Rybacką,
- Straż Miejską, (na terenie gminy),
- Straż Ochrony Przyrody,
- Straż Leśną,
- Państwową Straż Łowiecka.

Opracowano na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 listopada 2001r. z późniejszymi zmianami.

      Opracował Skarbnik:
mgr Włodzimierz Dolaciński