Ułatwienia dostępu

Back to Top

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

 

 logo zwiazek 350gKarty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydaje Starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność.

Kartę wędkarską wydaje się na wniosek strony, po przedłożeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie.
Egzamin obejmuje znajomość przepisów określonych w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

1. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty:

a)  wędkarskiej - jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków (PZW),
b)  łowiectwa podwodnego - jest organizacja, która na terenie kraju w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków (m.in. PTTK, LOK).

oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

2. Przez organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.
3. W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia warunek określony w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek.
Wymagane dokumenty

- Należy złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z zaświadczeniem o zdanym egzaminie.

- Do wniosku należy dołączyć fotografię legitymacyjną (3x4cm).

- Wniosek osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej ustawowego przedstawiciela.

- Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz podać adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej. Wymagany jest odbiór osobisty karty lub przez osobę upoważnioną.

- Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.(*)


Opłaty

- Wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, którą należy uiścić w kasie Starostwa.

W Polskim Związku Wędkarskim wysokość opłaty za egzamin ustalają właściwe zarządy okręgów PZW,
Miejsce złożenia

Właściwe Starostwo dla miejsca zamieszkania zainteresowanego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.–o rybactwie śródlądowym  ( Dz. U. Nr 66, poz. 750; z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. (z późn. zm.) w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.